QUYẾT ĐỊNH CỦNG CỐ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHONG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tháng Tám 12, 2020 3:14 chiều
PHÒNG GD&ĐT BẮC TÂN UYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TRÚC XANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /QĐ-MN Đất Cuốc, ngày        tháng 8 năm 2020

 

 

QUYÉT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban ch đạo Phòng chống dịch Covid – 19

Năm học 2020-2021.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH

 

Căn cứ theo Quyết định số 04/2015/VBHN/BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT –BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học;

Căn cứ vào công văn số 34/PGDĐT-TVTB Bắc Tân Uyên ngày 31/1/2020 về việc triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra trong trường học;

Căn cứ công văn số 465/PGDĐT-HĐNK ngày 20/8/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv thực hiện công văn 3959/UBND-VX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Coid-19 trong thời điểm hiện nay;

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn ra và tình hình thực tế của đơn vị;

Xét đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trường Mầm non Trúc Xanh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều  1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra trong đơn vị gồm các ông, bà có tên sau đây:

 1. Bà Hồ Thị Thoa Hiệu trưởng Trưởng ban
 2. Bà Mai Thị Đẹp P.Hiệu trưởng Phó ban
 3. Bà Trần Ngọc Lâm P. Hiệu trưởng Phó ban

4.Bà Phạm Thị Mai                      TKT khối Lá                  Thư ký

 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp CT CĐ CS Thành viên
 2. Bà Dương Thu Hằng TKT khối chồi              Thành viên
 3. Bà Huỳnh Thị Giàu Thanh tra nhân dân Thành viên
 4. Bà Trương Thị Thảo TT tổ Mầm                    Thành viên
 5. Bà Trần Thị Lợi TT tổ Nhà trẻ Thành viên
 6. Bà Đào Thúy Kiều TT tổ Cấp Dưỡng Thành viên
 7. Bà Thân Thị Thùy Trang TT tổ Văn phòng Thành viên
 8. Ông Đinh Văn Sang Nhân viên Bảo vệ Thành viên
 9. Ông Huỳnh Văn Phương Nhân viên Bảo vệ Thành viên
 10. Bà Đỗ Ngọc Hậu Nhân viện phục vụ Thành viên

 

Điều  2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid -19 trong đơn vị năm học 2020-2021. Các thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu với trưởng, phó ban chỉ đạo các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch theo thực tế của nhà trường, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả trong đơn vị.

Điều 3 . Các thành viên có trong danh sách như điều 01 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận :    

-PGD&ĐT; 

-Như Điều 3;

-Lưu : VT.

                                                                                                    

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

   PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            

                                                                   Đất Cuốc, ngày 10 tháng 08 năm 2020

 

                                                        PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Kèm theo quyết định: 22/QĐ –MN ngày 10/08/ 2020 của trường Mầm non Trúc Xanh)

 

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lí và điều hành công tác Phòng, chống dịch Covid – 19;

Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ từng thành viên như sau:

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG:

 1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành công tác Phòng chống dịch Covid – 19; Chấp hành đúng quy định nhà trường. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 2. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào thì chịu trách nhiệm chính lĩnh vực đó.
 3. 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trưởng ban và phó ban và các cá nhân phải có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tình huống thống nhất và hiệu quả, phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần cộng sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao phó.

II/ PHÂN CÔNG CỤ THỂ

1/ Hồ Thị Thoa – Hiệu trưởng–Trưởng ban

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong ban. Điều động, chỉ đạo, ứng cứu, xử lý các tình huống phát sinh, quyết định các biện pháp Phòng  chống Covid – 19;

Gọi điện báo trung tâm y tế huyện, xã.  Lãnh đạo các cấp.

2/ Mai Thị Đẹp – Phó Hiệu trưởng CSND và Trần Ngọc Lâm – PHT GD – Phó ban

Thường trực tại chỗ, hướng dẫn công tác vệ sinh toàn trường. Báo cáo tiến độ cho trưởng ban. Tham mưu các biện pháp xử lý nếu cần, làm công tác tuyên truyền về Phòng  chống dịch Covid – 19 cho CBGVNV, phụ huynh, học sinh.

Tham mưu trang bị cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ phòng chống dịch trong đơn vị.

Thực hiện tuyên truyền trong CBGVNV và Phụ huynh học sinh công tác phòng chống dịch.

3/ Huỳnh Thị Giàu – TBTTNDTH– Thành viên

Đôn đốc công đoàn và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện tốt khâu vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh, khuôn viên lớp học, nhà ăn;…. Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết

4/ Nguyễn Thị Ngọc Điệp – CTCĐ – Thành viên

Kết hợp với phó ban, làm công tác tuyên truyền về Phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho CBGVNV, phụ huynh, học sinh.  Phối hợp các thành viên trong BCĐ, nhân viên y tế xịt khử trùng; Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường.

5/ Đỗ Ngọc Hậu – PV phục vụ – Thành viên

Huy động GV là đoàn viên, tập trung di chuyển các vật dụng, dụng cụ như bàn ghế về vị trí thích hợp khử trùng, tổng vệ sinh. Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường.

Vệ sinh khuôn viên trường, các phòng chức năng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

6/ Đinh Văn Sang và Huỳnh Văn Phương – bảo vệ– Thành viên

Kết hợp với phó ban, nhân viên y tế xịt khử trùng; Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường.

Bảo vệ tốt tài sản nhà trường trong thời gian dịch bệnh kéo dài; điều động các thành viên khi cần thiết; Kết hợp với phó ban, nhân viên y tế xịt khử trùng; Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường. Trực cổng nghiêm túc 100%, không cho đối tượng lạ vào trường hoặc phụ huynh, học sinh vào cơ quan trong thời gian còn dịch bệnh, nếu chưa có sự đồng ý của Trưởng ban.

7/ Trương Thị Thảo, Trần Thị Lợi, Phạm Thị Mai – tổ trưởng tổ khối Mầm-NT, Chồi, Lá – Thành viên

Phụ trách tổ khối NT, Mầm, Chồi, Lá; điều động các thành viên khi cần thiết; Hướng dẫn các lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi, nhóm lớp. Kết hợp với phó ban, nhân viên y tế xịt khử trùng; Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường.

Triển khai đến các nhóm lớp thực hiện tuyên truyền đến Phụ huynh học sinh công tác phòng chống dịch

8/ Thân Thị Thùy Trang, Đào Thúy Kiều- tổ trưởng tổ văn phòng và tổ CD – Thành viên

Phụ trách tổ văn phòng, tổ Cấp dưỡng; điều động các thành viên khi cần thiết; Kết hợp với phó ban, nhân viên y tế xịt khử trùng; Tổ chức vệ sinh khu vực làm việc, khu vực bếp ăn. Thực hiện các nhiệm vụ khác cần thiết. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường.

Các thành viên căn cứ nhiệm vụ được phân công có kế hoạch cá nhân thực  hiện tốt nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo thường xuyên cho trưởng ban và đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.