3 Công khai năm học 2021-2022

Biểu mẫu 01 PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG MN TRÚC XANH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 48/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO…

Ban hành Điều lệ Trường mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________ Số: 52/2020/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường mầm non __________ Căn cứ Luật Giáo…

Công khai Thông tư 36 đợt 2

Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   BIÊN BẢN Niêm yết công khai theo TT36/2017/BGGĐT     – Thời gian: vào lúc 13 giờ ngày 06 tháng 05…

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 36/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018    LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ…

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ TƯ PHÁP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT _______________________________   THANH TRA CHÍNH PHỦ VỤ PHÁP CHẾ ____________   TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG   Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt…

Biểu mẫu 01 PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG MN TRÚC XANH   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo   I